Ontwikkelen “samenwerken zonder taalbarrière” methodiek RWS – RWSyclopedia

Ontwikkelen “samenwerken zonder taalbarrière” methodiek RWS – RWSyclopedia.

De samenwerking in de keten verandert. Verantwoordelijkheden verschuiven van opdrachtgever naar opdrachtnemers (Markt). Nieuwe contractvormen vinden hun weg in de sector. Prestatie-gerichte contracten zijn daarbij een nieuwe vorm van afspraken ten behoeve van partnership met opdrachtnemers. Hierin is prestatie de basis voor gedeelde verantwoordelijkheden met respect voor ieders belang. Prestatie is echter, samen met vele andere termen uit de RWS vocabulaire, een breed interpreteerbaar begrip. Alleen als alle betrokken partijen eenzelfde opvatting hebben over deze begrippen kan een succesvolle samenwerking met een goed eindproduct ontstaan.

Ons inzicht

DHM brengt bij RWSyclopedia evenementen opdrachtgevers en opdrachtnemers bijeen om een dagdeel lang ongedwongen het gesprek aan te gaan. Tijdens deze evenementen vergroten we het wederzijds begrip door aandacht te besteden aan gezamenlijke taal. Dit bevordert op den duur de samenwerking. De RWSyclopedia-tool omvat 7 stappen om te komen tot een gedragen definitie. Iedere deelnemer levert input vanuit zijn eigen perspectief door middel van associaties om vervolgens als team de stappen te zetten naar een samenwerking zonder Taalbarrières.

Wij nodigen iedereen die een goede samenwerking nastreeft uit om zich aan te sluiten bij RWSyclopedia. Uiteenlopende interpretaties van kernbegrippen resulteren nog te vaak in conflicten in de samenwerking. Door met elkaar een gedragen vocabulaire te vormen kunnen we die conflicten voorkomen. Zo creëren we meer ruimte voor plezier in onze projecten.”  

Huub de Lange, PPO

Onze oplossing

DHM heeft de RWSyclopedia methodiek ontwikkeld met als doel samenwerken zonder taalbarrière in de sector mogelijk te maken. De methodiek is geboren uit de behoefte van Rijkswaterstaat en de markt om samen belangrijke begrippen uit de contracten te definiëren. RWSyclopedia is een gedeeld woordenboek waarin de definities van de kernbegrippen uit de Rijkswaterstaat vocabulaire door en met de markt zijn omschreven. Het doel is om met eenzelfde opvatting van kernbegrippen uit de innovatieve contractvormen betere afspraken te maken en de samenwerking te optimaliseren.

Onze resultaten

De RWSyclopedia methodiek stelt betrokken partijen in staat een verschil van interpretatie in een vroeg stadium te herkennen en te voorkomen. Betere samenwerking en projectresultaten worden bereikt door gezamenlijke taal als uitgangspunt te nemen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers leren van elkaar door vroeg in de samenwerking op gelijkwaardige voet van elkaar te leren.