REF Projectmanagement spooronderdoorgang Goes

Projectmanagement spooronderdoorgang Goes – ProRail

De gemeente Goes is al geruime tijd bezig met het “Goes beter bereikbaar spoorproject”. Een onderdeel hiervan is het vervangen van de bestaande spoorwegovergang op de Van Hertumweg door een onderdoorgang voor zowel voetgangers, fietsers en autoverkeer. De Van Hertumweg is een belangrijke verkeersader voor de stad. Op dit moment zit de overweg een goede doorstroming in de weg. Daarom heeft de gemeente Goes ProRail opdracht gegeven om op deze plek een weg onder het spoor aan te leggen. Deze onderdoorgang zorgt niet alleen voor een snellere verbinding, maar ook voor een veiligere situatie.

Ons inzicht

Voor projecten zoals het realiseren van de onderdoorgang werkt ProRail op basis van de Spoorwegwet voor rekening en risico van de initiatiefnemer. In dit geval is dat gemeente Goes. In potentie leidt dit tot een belangentegenstelling: indien het project vertraging oploopt of andere risico’s optreden, dan heeft alleen de gemeente Goes daar last van. Om de samenwerking goed te kunnen laten functioneren is werken vanuit wederzijds vertrouwen daarom essentieel.

Ons inziens liggen de belangen van de partijen veel dichter bij elkaar dan men in eerste instantie zou verwachten. Bij het inzichtelijk maken van de belangen en het bouwen aan wederzijds vertrouwen, speelt de projectmanager van ProRail een belangrijke rol. Hugo de Haes heeft deze rol ingevuld.

Onze oplossing

Direct bij de start is ProRail met de gemeente Goes om tafel gegaan om de lopende samenwerking binnen het project te bespreken. Welke verbeteringen zijn er nodig in het verdere projectverloop en welke elementen in de samenwerking moeten we koesteren? Tijdens een projectfollow-up zijn de projectbelangen met elkaar expliciet gemaakt en is het beeld bevestigd dat de belangen dicht bij elkaar liggen.

Gezamenlijke projectdoelen zijn bepaald en er is een gedragen projectplanning opgesteld. In het verdere projectverloop is volledige transparantie geboden in de werkwijze en werd de gemeente Goes nauw betrokken bij te maken keuzes.

Onze resultaten

De werkwijze en benadering van het project heeft ertoe geleid dat het project conform afgesproken planning is gerealiseerd en binnen projectbudget. Minstens even belangrijk is de goede samenwerking tussen de gemeente en ProRail en het wederzijds vertrouwen in elkaar. De overweg die het verkeer in Goes hinderde is vervangen door een prachtige onderdoorgang, waarmee een stukje nieuwe geschiedenis voor Goes is geschreven.